Przetwarzanie danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Muzeum Lubelskie w Lublinie.


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Muzeum Lubelskie w Lublinie jako Administrator danych osobowych Pani/Pana, będących osobą fizyczną (osobą, której dane dotyczą), podaje następujące informacje.

1. Dane dotyczące Administratora:

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Lubelskie w Lublinie z siedzibą w Lublinie przy ulicy Zamkowej 9, 20-117 Lublin, email: dyrektor@muzeumlubelskie.pl

2. Powołanie Inspektora Ochrony Danych

W Muzeum Lubelskim w Lublinie został mianowany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować drogą elektroniczną pod adresem: iod@muzeumlubelskie.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą głównie w celu wypełnienia naszej działalności statutowej a w szczególności:
•    gromadzenia zabytków i materiałów dokumentacyjnych w statutowo określonym zakresie, pozyskiwanych w drodze zakupów, przyjmowania, darowizn, depozytów oraz badań terenowych,
•    katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów,
•    urządzanie wystaw stałych i czasowych,
•    organizowanie i prowadzenie badań i ekspedycji naukowych, w zakresie wynikającym z działalności Muzeum,
•    prowadzenie działalności edukacyjnej,
•    prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie wynikającym z działalności Muzeum,
•    subskrypcji do newslettera,
•    realizacji zawartych umów zlecenia usługi lub o wykonanie dzieła, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
•    wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dla celów podatkowych i rachunkowych,
•    wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), to jest:
a)     dla celu marketingu usług i produktów własnych Administratora,
b)      w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
c)     dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych,
d)     dla celów administracyjnych, a także do zapewnienia bezpieczeństwa sieci
i informacji.


4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:


•    Artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z:
– ustawą z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. z 2012 r. poz. 987 oraz 2015r. poz. 1505);
– ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz.406, z 2014 r. poz. 423 oraz z 2015 r. poz. 337 i 1505);
– ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.);
•    Artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych osobowych wykraczających poza zakres danych obowiązkowych, wynikających z przepisów prawa.


5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:


•    podmioty wspierające operacyjne wykonywanie Umowy, takie jak: obsługa techniczna urządzeń i produktów służących realizacji Umowy, obsługa faktur, obsługa platform do kontaktów, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,
•    podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.
6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego:
Dane osobowe zgromadzone w Muzeum Lubelskim nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

6
. Prawa przysługujące

Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, w zakresie
i z zachowaniem wyjątków wynikających z RODO lub innych przepisów prawnych prawo do:
•    żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
•    żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
•    żądania usunięcia danych,
•    żądania ograniczenia przetwarzania danych,
•    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
•    przenoszenia danych w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
•    wniesienia skargi do Prezesa UODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów.

od do